Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Vörös Ujság. Egy kommunista lap a Népköztársaságban és a Tanácsköztársaságban, 1918-1919. - IV. Irodalom, források
Tartalomjegyzék
A Vörös Ujság. Egy kommunista lap a Népköztársaságban és a Tanácsköztársaságban, 1918-1919.
1. Bevezetés
1.1. Megjegyzések a dolgozat módszeréről
2. A történelmi körülmények
3. A Vörös Ujság története
3.1. A Vörös Ujság indulása
3.2. A Vörös Ujság március 21-ig
3.3. A Vörös Ujság március 21. után
4. A Vörös Ujság tartalmi elemzése
4.1. Az újság tematikája
Március 21. után
4.2. Két nevezetes lapszám
A március 21-i hatalomátvétel
4.3. A Vörös Ujság és a nemzetközi politika
4.4. A Vörös Ujság véleménye a nemzeti sorskérdésekről
4.5. A Vörös Ujság és a belpolitika
A hatalomátvétel után
A belpolitika tavaszi eseményei
A Vörös Ujság legjelentősebb sajtóvitái
4.6. A Vörös Ujság és a kultúra
A sajtó feladata és résztvevői
5. A Vörös Ujság formai bemutatása
5.1. Minőség, stílus
A korszak nyelve
5.2. Sajtóetika
Cikkaláírások
6. Összegzés
Melléklet
I. A Vörös Ujság azonosított cikkei
Révai József azonosított cikkei az Ifjúkori írások szerint
Révai kétes hitelességű cikkei az Ifjúkori írások szerint
Azonosított cikkek Práger József szerint
A március 18-i (a párizsi kommünre emlékező) 36. szám egyes szerzői
II. Életrajzok
III. Ábrák:
IV. Irodalom, források
Minden oldal

IV. Irodalom, források

Agárdi Péter, F. Majlát Auguszta (szerk.) 1981: Révai József: Ifjúkori írások. Budapest.

Antal Gábor 1959: Vallomások 1919-ről. A Tanácsköztársaság sajtójáról beszél a Vörös Újság külpolitikai szerkesztője. In: Magyar Nemzet 1959. febr. 13.

Balogh Lajos 1959: A Tanácsköztársaság nyelvéről. In: Magyar Nyelv 1959. 391.

Bathó Gábor 2005: Államfői testületek, kollektív államfők Magyarországon a XIX–XX. században. In: Seminarium (az ELTE ÁJK elektronikus folyóirata) 2005. Online elérhető: http://www.ajk.elte.hu/ [utoljára ellenőrizve: 2008. 03. 22.]

Erényi Tibor 1962: A Vörös Ujság. In: Magyar Sajtó 1962. 187–189.

F. Majlát Auguszta (szerk.) 1966: Révai József: Válogatott történelmi írások. I–II. kötet. Budapest.

Gábor Sándorné 1975: A Vörös Újság. In: Vass Henrik, Sipos Péter (szerk.): Küzdelmes évszázad. Fejezetek a magyar munkásmozgalom történetéből. Budapest. 101–103.

Gratz Gusztáv 1935: A forradalmak kora. Magyarország története 19181920. Budapest. (Repr. 1992 Budapest.)

Hajdu Pál 1929: A kommunista sajtó a Tanácsköztársaság előtt és alatt. In: Uj Március 1929. (márciusi különszám 60–65.)

J. Soltész Katalin 1969: A Tanácsköztársaság publicisztikájának stílusa. In: Király Péter (szerk.): A nyelvtudomány a haladásért. Tanulmánykötet a Tanácsköztársaság 50. évfordulója alkalmából. Budapest.

Johnson, Paul 2007: A modern kor. A XX. század igazi arca. Budapest.

József Farkas 1969: A Magyar Tanácsköztársaság sajtója. Budapest.

József Farkas (szerk.) 1967: „Mindenki ujakra készül…”. Az 1918/19-es forradalmak irodalma (szöveggyűjtemény). Budapest.

Kende János 1975: A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulása. In: Vass Henrik, Sipos Péter (szerk.): Küzdelmes évszázad. Fejezetek a magyar munkásmozgalom történetéből. Budapest. 77–79.

Kenyeres Ágnes (szerk.) 2001: Magyar életrajzi lexikon: 10001990. Budapest. Online elérhető: http://mek.oszk.hu/00300/00355/# [utoljára ellenőrizve: 2008. 04. 01.]

Kókay György, Buzinkay Géza, Murányi Gábor 1994: A magyar sajtó története. Budapest.

Lengyel József 1957: Visegrádi utca. Budapest.

Lukács György 1970: Magyar irodalom – magyar kultúra. Válogatott tanulmányok. Budapest.

Milei György 1978: A KMP megalakulásának történelmi körülményei. In: Társadalmi Szemle 1978. 11. sz. 14–24.

 

Népszava. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt, majd a Magyarországi Szocialista Párt, majd a Szocialista-Kommunista Munkások Magyarországi Pártjának lapja. 1918–1919.

Ormos Mária 2006: Magyarország a két világháború korában. Debrecen.

Pipes, Richard 2004: A kommunizmus. Budapest.

Pipes, Richard 1997: Az orosz forradalom története. Budapest.

Práger Miklós 1955: A Magyar Tanácsköztársaság sajtójáról. In: Magyar Munkásmozgalmi Intézet Értesítője 1955. 2. sz. 13–37.

Rákos Ferenc 1959: A KMP második (illegális) Központi Bizottságának munkájáról. In: Társadalmi Szemle 1959. február.

Ránki György (szerk.) 1984: Magyarország története 19181919, 19191945. I. köt. (Magyarország története tíz kötetben 8/1.) Budapest.

Révai József 1958: Negyven év távlatából. In: Lányi Ernőné (szerk.): Nagy idők tanúi emlékeznek: 19181919. Budapest.

Siklós András 1963: A magyarországi sajtó a forradalmak időszakában 1918–1919. In: Magyar Könyvszemle 1963. 73–85.

Szántó Béla 1928: Hogyan alakult meg a Kommunisták Magyarországi Pártja? In: Új Március 1928. 159–160.

Tolnai Vilmos 1920: A proletár-diktatúra nyelvéről. In: Magyar Nyelv 1920. 9.

Urbán Károly 1978: Révai József [1898–1959]. In: Párttörténeti Közlemények 1978. 3. sz. 173–174.

Vágó Béla 1928: A Vörös Újság első számáról. In: Új Március 1928. 161-162. Újraközölve (elhallgatott apró szövegváltoztatással) Történelmi Szemle 1968. 205–207.

Vörös Ujság. A Kommunisták Magyarországi Pártja, majd a Magyarországi Szocialista Párt, majd a Szocialista-Kommunista Munkások Magyarországi Pártjának lapja. 1918–1919.