Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Vörös Ujság. Egy kommunista lap a Népköztársaságban és a Tanácsköztársaságban, 1918-1919. - Révai József azonosított cikkei az Ifjúkori írások szerint
Tartalomjegyzék
A Vörös Ujság. Egy kommunista lap a Népköztársaságban és a Tanácsköztársaságban, 1918-1919.
1. Bevezetés
1.1. Megjegyzések a dolgozat módszeréről
2. A történelmi körülmények
3. A Vörös Ujság története
3.1. A Vörös Ujság indulása
3.2. A Vörös Ujság március 21-ig
3.3. A Vörös Ujság március 21. után
4. A Vörös Ujság tartalmi elemzése
4.1. Az újság tematikája
Március 21. után
4.2. Két nevezetes lapszám
A március 21-i hatalomátvétel
4.3. A Vörös Ujság és a nemzetközi politika
4.4. A Vörös Ujság véleménye a nemzeti sorskérdésekről
4.5. A Vörös Ujság és a belpolitika
A hatalomátvétel után
A belpolitika tavaszi eseményei
A Vörös Ujság legjelentősebb sajtóvitái
4.6. A Vörös Ujság és a kultúra
A sajtó feladata és résztvevői
5. A Vörös Ujság formai bemutatása
5.1. Minőség, stílus
A korszak nyelve
5.2. Sajtóetika
Cikkaláírások
6. Összegzés
Melléklet
I. A Vörös Ujság azonosított cikkei
Révai József azonosított cikkei az Ifjúkori írások szerint
Révai kétes hitelességű cikkei az Ifjúkori írások szerint
Azonosított cikkek Práger József szerint
A március 18-i (a párizsi kommünre emlékező) 36. szám egyes szerzői
II. Életrajzok
III. Ábrák:
IV. Irodalom, források
Minden oldal

Révai József azonosított cikkei az Ifjúkori írások szerint (Agárdi 1981)

 

Megjelenés dátuma

Cikk címe

03. 27.

Új állam (vezércikk)

Proletáregység

Új termelés

03. 29.

Szabó Ervin

04. 02.

Szocializmus és demokrácia. Szabó Ervin hagyatékából

04. 03.

A bankok ellenörzése

04. 04.

Tiszta proletárpolitikát! (aláírt)

04. 12.

Lakáskérdés (vezércikk)

04. 17.

Letörni a kulturellenforradalmat!

04. 27.

Osztályöntudat és fegyelem (vezércikk)

04. 29.

Proletár külpolitika (vezércikk)

04. 30.

Az ellenforradalom földjén (vezércikk)

05. 01.

Május elseje (vezércikk)

05. 24.

A párt a proletárdiktaturában (vezércikk)

05. 25.

A szakszervezet a proletárdiktaturában (vezércikk, aláírt)

05. 29.

A kommunizmus: a termelőeszközök köztulajdona

06. 01.

Bolsevizmus és világbéke (vezércikk)

06. 04.

Burzsoáhadsereg és proletárhadsereg (vezércikk)

06. 05.

A proletárállamok szövetsége (vezércikk)

06. 07.

Levinié (vezércikk)

06. 10.

A párisi konferencia jegyzéke a magyar tanácskormányhoz (vezércikk)

06. 11.

A felszabadult Kassa ünnepe (vezércikk)

06. 20.

A világforradalom útja (vezércikk)

06. 26.

Proletárdiktatura vagy burzsoádiktatura? (vezércikk)

Letörtük az ellenforradalmat

06. 29.

Az egyéni cselekvés és az osztályharc

07. 13.

A nemdolgozók védkötelezettsége

07. 15.

Szociáldemokrata (vezércikk)

07. 20.

Nem dátumokra (vezércikk)

07. 25.

Forradalom Horvátországban (vezércikk)

08. 01.

Ellenforradalom (vezércikk)

08. 02.

Döntő óra