Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Vörös Ujság. Egy kommunista lap a Népköztársaságban és a Tanácsköztársaságban, 1918-1919. - I. A Vörös Ujság azonosított cikkei
Tartalomjegyzék
A Vörös Ujság. Egy kommunista lap a Népköztársaságban és a Tanácsköztársaságban, 1918-1919.
1. Bevezetés
1.1. Megjegyzések a dolgozat módszeréről
2. A történelmi körülmények
3. A Vörös Ujság története
3.1. A Vörös Ujság indulása
3.2. A Vörös Ujság március 21-ig
3.3. A Vörös Ujság március 21. után
4. A Vörös Ujság tartalmi elemzése
4.1. Az újság tematikája
Március 21. után
4.2. Két nevezetes lapszám
A március 21-i hatalomátvétel
4.3. A Vörös Ujság és a nemzetközi politika
4.4. A Vörös Ujság véleménye a nemzeti sorskérdésekről
4.5. A Vörös Ujság és a belpolitika
A hatalomátvétel után
A belpolitika tavaszi eseményei
A Vörös Ujság legjelentősebb sajtóvitái
4.6. A Vörös Ujság és a kultúra
A sajtó feladata és résztvevői
5. A Vörös Ujság formai bemutatása
5.1. Minőség, stílus
A korszak nyelve
5.2. Sajtóetika
Cikkaláírások
6. Összegzés
Melléklet
I. A Vörös Ujság azonosított cikkei
Révai József azonosított cikkei az Ifjúkori írások szerint
Révai kétes hitelességű cikkei az Ifjúkori írások szerint
Azonosított cikkek Práger József szerint
A március 18-i (a párizsi kommünre emlékező) 36. szám egyes szerzői
II. Életrajzok
III. Ábrák:
IV. Irodalom, források
Minden oldal

I. A Vörös Ujság azonosított cikkei

 

Aláírt cikkek

(Kivéve: idézetek, előadások és felszólalások, kormány-, párt-, hadseregszervek hivatalos közleményei, diplomáciai táviratok.)

 

Dátum

Cikk címe

Aláírás szövege

12. 07.

Miért vagyunk kommunisták?

Nikoláj Bucharin

01. 15.

A nemzetközi proletariátus vezérei a magyarországi kommunistákhoz (vezércikk)

Lenin N.

Trocki L.

Sztalin I.

Bucharin N.

Szwerdlow J.

01. 18.

Lenin elvtárs cikke a Vörös Ujság számára (I. rész)

01. 21.

Lenin elvtárs cikke a Vörös Ujság számára (II. rész)

01. 23.

Lenin elvtárs cikke a Vörös Ujság számára (III. rész)

N. Lenin

A zuglói elvtársak figyelmébe!

Teich Rózsi

02. 01.

Az első kommunista Internacionálé összehivása (vezércikk)

N. Lenin

L. Trocki

Marhlevszky

Karl Liebknecht (gyászkeretben)

Rosa Luxemburg (gyászkeretben)

Kun Béla

C. Racovski

02. 13.

Szerb proletárok a világ proletárjaihoz

D. Lapcsevics

F. Filipovics

olvasói levél a „Még egyszer Salgótarján” cikkben

Makray Zachár vasgyári munkás

02. 20.

Béke – vagy bolsevizmus (vezércikk)

Bucharin Nikoláj

03. 18.

Oázis

George D. Herron amerikai író

03. 23.

Mindenkihez!

A Magyar Tanácsköztársaság népbiztosainak tanácsa nevében Kun Béla külügyi népbiztos

Lenin üzent…

Lenin

03. 28.

Az egyetlen ut (vezércikk)

Kunfi Zsigmond

Amit kivivtunk és amit már javunkra könyvelhetünk

Lenin N.

03. 29.

Nagy idők

Trockij

03. 30.

Az igazi internationále (vezércikk)

Ágoston Péter

04. 03.

Szakitani! (vezércikk)

Kun Béla

04. 04.

Erőszak

Ágoston Péter

Tiszta proletárpolitikát!

Révai József

04. 05.

A proletárdiktatura a proletárosztály hatalmi szerve (vezércikk)

Kun Béla

hozzászólások a „Tiszta proletárpolitikát!” cikkhez

Magyari Ferenc

Román Imre

Gönyei Gábor

Steif Antal

Szamuely Tibor helyettes népbiztos nyilatkozata

04. 06.

A III. internacionále

Jaques Sadoule, a francia kommunista csoport delegátusa a kommunisták moszkvai kongresszusán

04. 10.

A szocializálás korlátjai (vezércikk)

Varga Jenő

hozzászólás a „Tiszta proletárpolitikát!” cikkhez

a B. E. V. V. budai főmühely összmunkatársai nevében: Keresztes Béla, Schuder (v. Schader?) Zsigmond, Szilágyi András, Sohner István, Bálint József, Pfahler János, Potoczky András, Németz Jeromos, Helyi György, Buzás Gyula, Légrády Bertalan

Diktatura kell!

Uitz Béla

04. 11.

Szocializálás vagy szocializmus (1.)

Anton Pannekoek

04. 12.

Szocializálás vagy szocializmus (2.)

Anton Pannekoek

hozzászólások a „Tiszta proletárpolitikát!” cikkhez

Hochworter Kálmán

Spitzer János

Rubinyi László

Berei Andor

Földes Sándor

Slezák Ferenc

Horváth József

Kovács Antal

Tóth Dániel

04. 13.

A proletárok szükségleteinek biztositása

Rákosi Mátyás

04. 15.

Lakáskeresők (vezércikk)

Szamuely Tibor

04. 16.

Somogy (vezércikk)

Hamburger Jenő

Pártegység - pártpolitika

Rabinovits József

A munkabérek lefoglalásáról

Rónai Zoltán

Forradalmi igazságszolgáltatás

Rákos Ferenc

04. 17.

Óvjuk a proletárállam vagyonát!

Varga Jenő

04. 18.

Felvilágositásul

Lukács György

04. 20.

Mi a forradalmi cselekvés? (vezércikk)

Lukács György

04. 26.

Tiszta proletár-politikát (vezércikk)

Hirossik János

05. 03.

A szakszervezeti munka reorganizálása

Király Albert

05. 04.

Kommunista könyvtárpolitika

Dienes László

05. 06.

hozzászólás „A szakszervezeti munka reorganizálása” cikkhez

Hlaváts Rezső

05. 07.

hozzászólás „A szakszervezeti munka reorganizálása” cikkhez

Földes Sándor

05. 11.

Tiszta proletár munkástanácsokat!

Rabinovits József

05. 15.

Szabad betétek (vezércikk)

Varga Jenő

05. 16.

Külpolitikánk (vezércikk)

Ágoston Péter

05. 20.

A házasság a szocialista társadalomban

Rónai Zoltán

05. 22.

A 6. számu páncélvonaton

(d. t.)

(a címben szerepel: „A Vörös Ujság kiküldött tudósitójától”)

Miskolc visszavétele

(gy. j.)

(a címben szerepel: „A Vörös Ujság kiküldött tudósitójától”)

05. 23.

Munkások és tisztviselők (vezércikk)

Varga Jenő

Landler elvtárs az uj hadsereg szelleméről

D. T.

05. 25.

A szakszervezet a proletárdiktaturában (vezércikk)

Révai József

Munkások és tisztviselők

Dienes László

05. 28.

A tisztviselő-kérdéshez

Rónai Zoltán

05. 31.

A munkásság és a tisztviselő (1.)

Rudas László

06. 01.

A munkásság és a tisztviselő (2.)

Rudas László

06. 04.

A munkásság és a tisztviselő (3.)

Rudas László

06. 05.

Legyen vége az árdrágításnak!

Katz Lipót

06. 06.

A vidéki munkástanácsok és a főváros élelmezése

Rabinovits József

06. 11.

Közélelmezési problémák

Illés Artur

06. 13.

Pártkongresszus

Rudas László

06. 14.

Felszólalás helyett

Bolgár Elek

06. 18.

A termelés fokozása

Lakatos Mihály rézesztergályos

06. 19.

Cári zsarnokság Jugoszláviában

Ilics Nikola

06. 22.

Krimicsau!

(d. t.)

06. 29.

Francia fogságban

Hoffmann Ödön

07. 02.

Testvéri szeretettel

Varga Jenő

A kötelező játékiskola ellen

Pártos Zoltán

07. 03.

Jugoszlávia megelégelte a burzsoáuralmat

Ilics Nikola

07. 06.

Kulturbürokrácia (reagálás a jul. 3-i azonos című cikkre)

Szabados Sándor, a közoktatásügyi népbiztosság állami propagandájának vezetője

07. 08.

Kulturbürokrácia – adatokkal

Lengyel József

07. 11.

Szökés – Amerikából (1.)

Garvay Andor

07. 13.

Szökés – Amerikából (2.)

Garvay Andor

07. 15.

Szökés – Amerikából (3.)

Garvay Andor

Művészek és írók dolgozóhelyisége

Kőrösi Sándor

07. 16.

Szökés – Amerikából (4.)

Garvay Andor

07. 17.

Szökés – Amerikából (5.)

Garvay Andor

07. 18.

Szökés – Amerikából (6.)

Garvay Andor

07. 22.

A lakáskérdés

S. I.

07. 23.

Szökés – Amerikából (7.)

Garvay Andor

07. 24.

A politikai megbizottakról

Davidovits Dénes, a 31. v.-gy.-e. polit. megbizottja

07. 25.

Szökés – Amerikából (8.)

Garvay Andor

07. 27.

Szökés – Amerikából (9.)

Garvay Andor

A svábhegyi festőiskola és a munkások

A Proletár Képzőmüvészeti Tanmühely vezetője Uitz Béla

07. 29.

Az uj világ

Anton Pannekoek

Szökés – Amerikából (10.)

Garvay Andor

Uj Internationale – Komját Aladár versei

h. m.

07. 30.

Egyszerüsitsük a bürokráciát!

Rabinovits József

Büntetni kell

S. I.

A tudományos irodalom fejlesztése

Fogarasi Béla

08. 01.

Büntetni kell-e a közalkalmazottakat?

Lévai Oszkár, a Közalkalmazottak Szövetségének titkára

Szökés – Amerikából (11.)

Garvay Andor

08. 02.

Munka és forradalom

Hevesi Gyula